سال نو مبارک

سال نو را به همه دوستان وهمکاران فرهنگی صمیمانه تبريک گفته واميدوارم سال خوبی را درکنار خانواده داشته باشید.





موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸٢/۱٢/٢۸ ] [ ۸:۱۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

مناجاتنامه خواجه عبدالله رايانه

ای خداhardدلمformatمكن fildمن را خالي از بركت مكن
optionغم را خداياonمكن file اشكم راخدايا runمكن
deltreeكن شاخه هاي غصه را سردي وافسردگي،هرسه را
jumperشادي بيا تاsetكنيم سيستم اندوه راresetكنيم
نام توpasswordدرهاي بهشت آدرسe-mailسايت سرنوشت
اي خدا روز ازلcadداشتي mouseبوداما مگرpad داشتي
گه چنين طرح3d مي زدي طرح خود بر روي cdمي زدي
تا نيفتدbugدر انديشه مان تا كه ويروسي نگردد ريشه مان
اي خدا ازبهرما ايمن فرست بهر دلهاي پرآتشfanفرست
اي خدا حرف دلم با كي زنم helpمي خواهم كهf1مي زنم


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸٢/۱٢/٢۸ ] [ ٧:۳٢ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

سخناني از انديشمندان رياضي

روش حل خوب است،به شرطي كه از همان آغاز،بتوان پيش بيني كردكه با دنبال كردن اين روش،مي توان به هدف رسيد.(لايب نيتز)
هر راه حلي كه براي مسئله اي پيدا مي كنم،به عنوان سرمشق،به من كمك مي كندتا مسئله هاي دیگري راهم به نتيجه برسانم.(دكارت)
حل مسئله ها،عبارت است از خود ويژه ترين وخاص ترين نوع تفكر آزاد(ويليام جيمز)
باروي درخت رياضي،خوابي است كه جزبه خيش رؤياي فردي همه ما صورت واقعي نمي گيرد،پس چه شيرين ومغرورانه است اگر دست نياز صميمانه اي به سوي هم دراز كنيم.
ويادمان باشد كه در رياضيات هم (ذوق وهنر)همه كارهاي بالنده وشكوفا در تمام رده هاي تخصصي تا ترويجي است.
رياضي كاري است كه رياضيدان مي كند.
رياضي زبان علم است وعلم زبان طبيعت است وبراي درك وآشنايي با طبيعت بايد با اين زبان آشنا بود.
الفياي رياضيات نظريه مجموعه ها است ودستور زبان رياضي منطق رياضي است كه فن استدلال است.تقريبا همه مفاهيم رياضيات را مي توان از نظربه ها مجموعه ها استخراج كرد.(يورباكي).
افلاطون به كاربرد رياضيات در تمام شئون زندگي اعتقاد داشت ودراين اعتقاد افراط مي كرد.بدان حدكه بر در مدرسه خود نوشته بود:
كسي كه رياضي(هندسه)نمي داند داخل نشود.
ومي گفت خداقبل از هر چيز رياضيدان است.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸٢/۱٢/٢٥ ] [ ۸:٥٠ ‎ب.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

رياضيات

نا آمدگان ،اگر بدانند كه ما
از دهرچه مي كشيم،نيايند دگر
گر علم بدي به كارها،در گردون
كي خاطر اهل علم،رنجيده بدي
رياضيات ،تكيه بر انديشه وعقل آدمي دارد وسروكارش با استدلال منطقي است.وهر انساني
ولو با استعدادی نه چندان درخشان ،مي تواند با ياري جستن از عقل واستدلال خود،به رياضيات دست يابدوآنرا فرا گيرد.
سعي براين است كه تجربيات خودوديگر همكاران رياضي رامطرح نموده تا درامر آموزش رياضي مفيد واقع شود.




موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸٢/۱٢/٢٥ ] [ ٤:۱٠ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]