اعداد تاکسیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۱/۳۱ ] [ ٧:۳٩ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

تبديل اعداد اعشاري ازمبنای۱۰ به۲

مانند حالت قبل دراين روش نيز کافی است هرقسمت رابه طور مستقل به مبنای۲ تبديل کرده ونتايج رابا هم جمع کنيم.تبديل قسمت صحيح کارساده ای است ولی برای تبديل قسمت اعشاری عدددر مبنای۱۰ رابه مبنای۲ کافی است قسمت اعشاری را متواليا درعدد۲ ضرب کنيم پس ازضرب قسمت صحيح حاصلضرب راکه صفر يا يک است به عنوان يک رقم قسمت اعشاری اين تبديل يادداشت می کنيم واين مرحله را ادامه می دهيم.
مثال:عدد (۶۸۴۳/۳۶۷ )را به مبنای۲ ببريد.
۱۰۱۱۰۱۱۱۱ = ( ۳۶۷ )
۱/۰ ۳۶۸۶/۱ = ۲ ضرب ۶۸۴۳/۰
۱۰/۰ ۷۳۷۲/۰ = ۲ ضرب ۳۶۸۶/۰
۱۰۱/۰ ۴۷۴۴/۱ = ۲ ضرب ۷۳۷۲/۰
۱۰۱/۰ ۹۴۸۸/۰ = ۲ ضرب ۴۷۴۴/۰
درنتيجه داريم:
(۱۰۱۰/۱۰۱۱۰۱۱۱۱ ) = ( ۶۸۴۳/۳۶۷)
با آرزوی موفقيت

موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۱/٢٦ ] [ ٧:٤۸ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

تبديل اعداد اعشاری از مبنای۲ به ۱۰

هرعدداعشاری از دوقسمت صحيح وکسری تشکيل شده است برای تبديل اين گونه اعداد ازمبنای۲ به۱۰ کافی است هرقسمت رابه طورمستقل به مبنای ۱۰ تبديل کرده آنگاه نتيجه ها را با هم جمع کنيم ويادرکنار هم بنويسيم.
به يااد داشته باشيد که ارزش اولين رقم بعد از مميزيک عدد در مبنای۲ درتبديل به مبنای۱۰
۲ بوده وارزشnامين رقم نيزبعد از مميز۲ مي باشد.
مثال: معادل عدد ( ۱۱۱۰ / ۰۱ ۱۱ ) رادرمبناي ۱۰ بدست آوريد.
قسمت صحيح ‍‍‍‍۱۳ = ( ۱۱۰۱ )
قسمت اعشاري ۸۷۵/۰ = ۱۲۵/۰ + ۲۵/۰ + ۵/۰ = ( ۱۱۱۰ )
در نتيجه داريم: ۸۷۵/۱۳ = ( ۱۱۱۰/۱۱۰۱ )


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۱/٢۳ ] [ ٧:٥٠ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

اثبات وجود خدا به کمک سريها

می دانيم که: ....... + ۰+۰+۰+۰+۰+=۰
= ........ + ( ۱ - ۱) + ( ۱ - ۱ ) + ( ۱ - ۱ ) = ۰
......... + ۱ - ۱ + ۱ - ۱ + ۱ - ۱
اکنون اولين ۱ راکنارگذاشته وبقيه جملات رابه صورت زيردسته بندی می کنيم
داريم: ........ + (۱ - ۱ ) + ( ۱ - ۱ ) + ۱ =
........ + ۰+ ۰ + ۰ + ۰ + ۱ =
۱ =
گيدواوبالدوس گمان کردکه اين استدلال اثباتي برای وجود خداست زيرا تصور می کرد از هيچ چيز خلق شده ست.
به نقل از کتاب:حسابگان ديفرانسيل وانتگرال(جيمزاستوارت)


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۱/٢۳ ] [ ٧:۳٤ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

آگاهيهای لازم

انديشه عبارت از نيرويی است که در ماورای حس ودراين صورتهای انتزاع شده تصرف می کند وذهن را درآنها جولان می دهد وآنها را انتزاع وترکيب می کند.
اطلاعات زير در شمارش اعداد بالاتر ازميليارد به کار می رود.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تريليون).trillio
1000000000000000(كوآدريليون).quadrillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(كوئين تيليون).quintillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(سكستيليون).sextillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(سپتيليون).septillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(كوئين تيليون).quintillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(نوريليون).norillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(كوئين دسيليون).quindecillion.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۱/۱٩ ] [ ۸:۳٢ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

مطالب جالب وشگفت انگيز در رياضيات

محاسبه عجيب:
از پدری پرسيدند: آيا درست است که می گويند:(زمانی فرا خواهد رسيد که پسرها بزرگتر ازپدرشان خواهند شد؟)گفت:اتفاقا اين موضوع سخت ذهن مرا به خود مشغول کرده است.
البته کاری به استعداد ونبوغ شان ندارم.منظور من سن وسال آنهاست.....
پرسيدند:به چه دليل؟
گفت:به اين دليل که برايتان شرح خواهم داد.
وقتی پسرم متولدشد من۳۰ سال داشتم.يعنی ۳۰ برابر او سن داشتم.
وقتی ۲ ساله شدمن۳۲ سال داشتم.يعنی۱۶ برابراوسن داشتم.
وقتی۳ ساله شدمن۳۳ سال داشتم.يعنی۱۱ برابر او سن داشتم.
وقتی۵ ساله شدمن۳۵ سال داشتم.يعنی۷ برابر او سن داشتم.
وقتی۶ ساله شدمن۳۶ سال داشتم.يعنی۶ برابر او سن داشتم.
وقتی۱۰ ساله شدمن۴۰ سال داشتم.يعنی۴ برابر او سن داشتم.
وقتی۱۵ ساله شدمن۴۵ سال داشتم.يعنی۳ برابراو سن داشتم.
حالا او۳۰ ساله شده است ومن۶۰ سال دارم يعنی ۲ برابر اوسن دارم.
می ترسم اگر اوضاع به همين منوال پيش رود او به زودی ازمن جلو بزند و اوپدر من يشود و من پسر اوبشوم.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۱/۱٩ ] [ ۸:٢٠ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

مناجاتنامه خواجه عبدالله رايانه(۲)

ودباره شب شد ومن بی قرارم
connectكن زودبيا در انتظارم

بيا من آمدم پاي massenger
شدم مستور آواي massenger

بيا hard دلت را ما ببينيم
گلي از كنجhomepageات بچينيم

بیاiconنماي بي نشانم
كه من جز آدرسe-mailات ندانم

بيا امشب كمي onlineباشيم
وياتاصبح تاsonshineباشيم

بيا « »بي تويارغش كرد
وحتي hardديسكم هم كرش كرد

بيا اي عشقdot.comعزيزم
به پاي توwwwwwها بريزم

مرادرانتظار خویش مگذار
وپا ز اندازه آن پیش مگذار

بیا ای حاصلsearchجهاني
حدودمsadمكن غم دارم امشب

اگرآيي دعايت مي نمايم
دعاتا بي نهايت مي نمايم

اگرآيي دعاي من همين است
ويانقل به مضمون اش چنين است

مبادا لحظه ايdcشوي يار
جدا ازپاي آنpcشوي يار

مبادا نام ماراپاك سازي
وكاخ آرزو راخاك سازي

بمان تا جاودان اندر دل من
بمان تا حل شودهر مشكل من
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۱/٢ ] [ ۸:٢٢ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]