تاريخچه عدد پی

يکی ازمعروفترين ثابتهای رياضی می باشد.که در محاسبه عدد پی(از حروف يونانی)که درمحیط ومساحت دايره وبيضی وحجم ومساحت کره کاربرد دارد.

نخستين تعريف عددپی (نسبت محيط دايره به قطرش)می باشداما اين ثابت پيچيده تر ازآن است که تعريف نشان می دهد.زيزا غيرممکن است که هم قطر وهم محيط دايره به صورت عددصحيح ياکسر محاسبه شود.

از اين رو عددپی يک عدد اصم(گنگ)می باشد.

درباره وجه نامگذاری اين عدد بايد گفت که نمادپی برای نسبت محيط دايره به قطر آن از اوايل قرن هيجدهم به کار رفته است. قديمی ترين سابقه تاريخی درموردعددپی پاپيروسی است که اکنون در مسکو نگهداری می شود.دراين سند محاسبه محيط دايره توسط مصريان ارائه شده است که برابر ۳ ميباشد .

درمحاسبه بابليان نيز اين مقدار۳ فرض شده است.که از کوششهای تجربی نتيجه گرفتند.

روی پاپيروس ديگری که متعلق به۱۷۰۰ سال پيش از ميلاد است مصريان مساحت دايره را از فرمول زير محاسبه می کردند.

          مساحت  = ( قطر - ۱ / ۹ ) به توان ۲ 

يا       مساحت =  شعاع × شعاع ×  ۸۱ /  ۲۵۶    

كه تقريبا برابر    ...۱۶۰۵۰/۳ می باشد. 

ادامه در يادداشت آينده

  

                                   

    موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۳/۳٠ ] [ ۸:٢۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۳/٢٧ ] [ ۸:۳۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

اعداد درخواب

ديدن اعداد در خواب نيکو است.

۱- ديدن عدد۱ درخواب دليل بر نيکی است چرا که اصل شماره ها يکی است.

۲- ديدن عدد۲ در خواب دليل بر غم است.

۳-ديدن عدد۳ دليل آنکه برکاری که کند بر خورداری نيابد وديگر اينکه فرقت است.

۴- ديدن عدد۴ نيکو است اگر چيز ديگری با آن نباشد.

۵-ديدن عدد۵ نيکو است وقتی که نمازها برپای دارد.

۶-ديدن عدد۶ به غايت نيکو است ومراديابد.

۷-ديدن اعداد۷و۸و۹۰۰۰ بد است.

۸-ديدن عدد۹ زحمت وفساد است.

۹-ديدن عدد۱۰ مراد دين ودنيا يابد.

۱۰-ديدن عدد۱۱  شغل به روز کار تمام گردد.

۱۱-ديدن اعداد۱۲و۱۴ نيکواست.

۱۲-ديدن  عدد۱۳ کارش بسته گردد.

۱۳-ديدن عدد۱۵ پراکنده گردد.

۱۴-ديدن عدد۱۶ کارش نيکر گردد.

۱۵-ديدن عدد۱۸ کارش بر نيايد.

۱۶-ديدن عدد۱۹ اورابی زحمت کار افتد.

۱۷-ديدن عدد۲۰ مال حاصل کند وبر دشمن ظفر يابد.

۱۸- ديدن عدد۳۰ اورابا کسی رو افتد ومراديابد.

۱۹-ديدن عدد۴۰ کارش بسته گردد.

۲۰- ديدن عدد۵۰ بر رنج وشغل بی فائده افتد.

۲۱-ديدن عدد۶۰ سوگندی بر گردنش افتد.

۲۲- ديدن عدد۷۰ کارش به تاخير افتد.

۲۳-ديدن عدد۸۰ اورا به تهمت زنا متهم سازند و۸۰ چوبش بزنند.

۲۴-ديدن عدد۹۰ زنی بزرگزاده ومالدار بخواهد.

۲۵-ديدن اعداد۱۰۰ و۴۰۰و۸۰۰و۳۰۰۰و۶۰۰۰و۲۰۰۰۰و۸۰۰۰۰و۹۰۰۰۰ بر دشمن غلبه کند.

۲۶-ديدن اعداد۲۰۰ و۷۰۰۰۰ دشمن بر وی ظفر يابد.

۲۷-ديدن عدد۳۰۰ مرادش دير برآيد.

۲۸-ديدن عدد۵۰۰ کارش موقوف شود.

۲۹-ديدن عدد۶۰۰ به مقصود برسد.

۳۰- ديدن عدد۷۰۰ از کار سخت برهد.

۳۱-ديدن عدد۱۰۰۰ دشمن راقهر کند.

۳۲-ديدن عدد۴۰۰۰ و۶۰۰۰۰ شادی ومصرت است.

۳۳-ديدن عدد۵۰۰۰ مبارک وفرخنده است.

۳۴- ديدن عدد۷۰۰۰ گشايش کارها است.

۳۵-ديدن عدد۸۰۰۰ کارش به نظام شود.

۳۶-ديدن عدد۱۰۰۰۰ مضر است.

۳۷-ديدن عدد۴۰۰۰۰ نصرت است.

۳۸-ديدن عدد۵۰۰۰۰ دررنج بماند.

۳۹-ديدن ۱۰۰۰۰۰ به مرادها برسد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۳/٢٧ ] [ ۸:۱٥ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

پارادوکس

پارادوکس يا شگفت نما واژه ای يونانی است که از دو جزء para به معناي فراتر وdox به معناي اعتقاد تشكيل شده است.بنا به تعريفي عام،منظور از آن احكامي است كه با عقل سليم مغايرند وبا اصول مقدماتي منطق تضاد دارند.
ولي در رياضيات وعلوم پارادوكس دربر گيرنده هر نتيجه اي است كه با عقل سليم وشهود مغايرت داردوممكن است فراتر ازيك لطيفه باشند وبه پيدايش بينش هاي ژرف منجر شوند.
براي انديشمندان متقدم يوناني،يك پارادوكس مزاحم آن بود كه قطر مربعي به ضلع واحد را نمي توان حتي با يك خط كش داراي درجه هاي بسيار ظريف،به درستي اندازه گرفت.اين حقيقت دردسر آفرين،موجب گشودن حوزه پهناور نظريه اعداد گنگ شد.
در نظر رياضيدانان سده ۱۹ آنچه بسيار متناقض مي نمود،اين بود كه همه عضوهاي يك مجموعه نامتناهي،ممكن است با عضوهاي يكي از زير مجموعه هاي خود در تناظر يك به يك قرار گيرند ودر مجموعه نامتناهي ممكن است وجود داشته باشندكه عضوهاي آنها را نتوان در وضعيت تناظر يك به يك نهاد.
پارادوكس ها مانند حقه هاي شعبده بازي،چنان شگفت آورند كه آدمي بيدرنگ مي خواهد به چگونگي پديدآوردن آنها پي ببرد.
شعبده باران هرگز چگونگي انجام كارهاي خود را آشكار نمي كنند،اما رياضيدانان هيچ نيازي به پنهان نگهداشتن كارهاي خود ندارند.
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۳/۱۳ ] [ ۸:٤۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

شگفتيهای اعداد

تماشای اين اعداد د اعمال ضرب وجمع خالی از تعجب وتفريح نيست.
۹۹۴ = ۴۹۷×۲ ۹۴ = ۴۷×۲ ۸۱ = ۹×۹
۴۹۹ = ۴۹۷+۲ ۴۹ = ۴۷+۲ ۱۸ = ۹+۹

۱۴۴ = ۱۲×۱۲ ۲۶۵ = ۲۶۳+۲ ۲۷ = ۲۴+۳
۴۴۱ = ۲۱×۲۱ ۵۲۶ = ۲۶۳×۲ ۷۲ = ۲۴×۳

۱۱۱۱۱۱۱۱۱ = ۱ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۲۲۲۲۲۲۲۲۲= ۲ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۳۳۳۳۳۳۳۳۳ = ۳ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
.................................................
..................................................
..................................................
۹۹۹۹۹۹۹۹۹ = ۹ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۳/۱۳ ] [ ۸:٢٢ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

معرفی عدد ۱۴۲۸۵۷

عددی را به شما معرفی می کنم که بسيار بی نظير است اين عدد۱۴۲۸۵۷ می با شد که دو رقم سمت چپ آن عدد۱۴ نزد ما معروفيت خاص دارد وشب۱۴ ماه قمری رابه خاطر می آورد.دراين شب قرص ماه به طور کامل در آسمان می درخشد ونورافشانی آن شکوه وجلال خاصی دارد.
دو رقم بعد۲۸ در برابر ۱۴ واگراز د. رقم آخريعنی۵۷ يک واحد کم کنيم۵۶ نيزچهار برابر۱۴ می باشد.
چنانچه دايره ای به شعاع دلخواه رسم کرديد وارقام۱۴۲۸۵۷ را درجهت حرکت عقربه های ساعت بنويسيم به آن دايره محاسب می گويند.
چنانچه ۱۴۲۸۵۷ را در هريک از اعداد۲ و۳ و۴و۵و۶ضرب کنيم ۵ عدد شش رقمی ديگر به ترتيب۲۸۵۱۷۴ و۴۲۸۵۷۱ و۵۷۱۴۲۸ و۷۱۴۲۸۵ و۸۵۷۱۴۲ حاصل می شود که می توان آن را روی دايره محاسب مشاهده کرد.
مثلا اگر بخواهيم عدد۷۱۴۲۸۵ را روی دايره مشاهده کنيم ابتدا عدد۷ را روی دايره در نظر می گيريم ودر جهت عقربه های ساعت ارقام بعدی مشاهده می شود. که به اعداد ظاهر شده در بالا اعداد دوار گويند.
طريقه يافتن اعداد دوار:
اگر از ۱۰۰۰۰۰۰ يک واحد کم کنيم عدد۹۹۹۹۹۹ حاصل می شود که بر ۷ تقسيم کنيم عدد۱۴۲۸۵۷ بدست می آيد.
۱۴۲۸۵۷ = ۳۷ × ۲۷ × ۱۳× ۱۱ × ۷ = ۹۹۹۹۹۹ = ۱ - ۱۰۰۰۰۰۰
موفق باشيد.

موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/۳/۸ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]