اعداد فيثاغورسی

 فيثاغورس.آن طور كه شاگرد او پروكلس مي گويدبا دلبستگي زيادي روي تصاعدها.

چه تصاعدحسابي وچه تصاعد هندسي كار مي كرد.به همين مناسبت ممكن است

 فكر دايره فيثاغورسي كه در كتاب "يامولي"شاگرد فيثاغورس آمده است مربوط به

خود فيثاغورس باشد.

دايره فيثاغورس بر اساس بعضي مقابله هاي جالب عددي.درست شده است يعني اگردر طول محيط دايره رشته عددهاي طبيعي از1 تا n را بنويسيم وسپس در جهت مخالف از n تا1 .در اين صورت مجموع تمام اين عددها مساوي n به توان دو

مي شود.

 در حقيقت دايره فيثاغورسي عبارت است از مجموع دو تصاعد    1 - nو ... و  2 و۱ مجموع ان منهاي يك عدد از رشته طبيعي عددها كه از واحد شروع شده باشدبرابر است با :           2 / (  1 -  n ( n

بنابراين مجموع دوتااز اين تصاعد ها مساوي (  1 -  n  (  n   يعني    

                                           n  -  nبه توان دو   

كه با  n جمع شودحاصل  nبه توان دو مي گردد.

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٤/۳٠ ] [ ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

وقتی دبير رياضی به ماهيگيری می رود

يك تصوير كه نشان دهنده كاربرد رياضی در زندگی روزمره می باشد.

ماهيگيري دبيران رياضي 

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٤/٢٤ ] [ ٩:٤٤ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

آيا می دانيد:

تنها اعداد يک رقمی که در آئينه وارونه می شونداعداد۰ و۱ و۷ و۸ می باشند.

واحدهای اندازه گيری طول دربيشتر ممالک متر ومشتقات آن می باشد.ولی واحدهای ديگری نيز وجود دارد که می توان در محاسبه طول از آن استفاده نمود.

اين واحدها با واحدهای متريک نسبتهايی دارند که به شرح زير می باشد:

                                                                  متر ۴۵/۲  =   ۱  اينچ(inch )   

                                                                     متر ۳۱/۰=    ۱ فوت(foot ) 

                                                                      متر۹۱/۰  =      ۱ يارد(yard )

                                                                    متر  ۶۱/۱=       ۱ مايل ( mile )

دربخش پذيری اعداد- عددی بر۲۵ بخش پذير است كه از سمت راست به۲۵۰۰۰ و۵۰ ويا۷۵ ختم شود.

عددی بر ۱۲۵ بخش پذير است كه سه رقم سمت راست آن بر۱۲۵ بخش پذير باشد.

عددی بر۱۹ بخش پذير است كه هرگاه دوبرابر رقم يكان آن را با مابقی عدد جمع كنيم حاصل جمع بر۱۹ بخش پذير است

موفق باشيد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٤/۱۸ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

يافتن روز تولد

لازم است بدانيد که تاريخ تولدکامل نوشته شود

دوشنبه ۱۴۰۱ -يکشنبه۱۴۰۰ -شنبه۱۳۹۹ -پنجشنبه۱۳۹۸ -چهارشنبه۱۳۹۷ -سه شنبه۱۳۹۶ -دوشنبه۱۳۹۵ -

شنبه۱۳۹۴ -جمعه۱۳۹۳ -پنجشنبه۱۳۹۲ -چهارشنبه۱۳۹۱ -دوشنبه۱۳۹۰ -يکشنبه۱۳۸۹ -شنبه۱۳۸۸ -

جمعه۱۳۸۷ -چهارشنبه۱۳۸۶ -سه شنبه۱۳۸۵ -دوشنبه۱۳۸۴ -يکشنبه۱۳۸۳ -جمعه۱۳۸۲ -پنجشنبه۱۳۸۱ -

چهارشنبه۱۳۸۰ -سه شنبه۱۳۷۹ -يکشنبه۱۳۷۸ -شنبه۱۳۷۷ -جمعه۱۳۷۶ -پنجشنبه۱۳۷۵ -

سه شنبه۱۳۷۴ -دوشنبه۱۳۷۳ -يکشنبه۱۳۷۲ -شنبه۱۳۷۱ -پنجشنبه۱۳۷۰ -چهارشنبه۱۳۶۹ -

سه شنبه۱۳۶۸ -دوشنبه۱۳۶۷ -شنبه۱۳۶۶ -جمعه۱۳۶۵ -پنجشنبه۱۳۶۴ -چهارشنبه۱۳۶۳ -دوشنبه۱۳۶۲

يکشنيه۱۳۶۱ -شنبه۱۳۶۰ -جمعه۱۳۵۹ -چهارشنبه۱۳۵۸ -سه شنبه۱۳۵۷ -دوشنبه۱۳۵۶ -يکشنبه۱۳۵۵ -

جمعه۱۳۵۴ -پنجشنبه ۱۳۵۳ -چهارشنبه۱۳۵۲ - سه شنبه ۱۳۵۱ -يکشنبه۱۳۵۰ -شنبه ۱۳۴۹ -جمعه۱۳۴۸

پنجشنبه۱۳۴۷ -سه شنبه۱۳۴۶ -دوشنبه۱۳۴۵ -يکشنبه۱۳۴۴ - شنبه۱۳۴۳ -پنجشنبه۱۳۴۲ -

چهارشنبه۱۳۴۱ - سه شنبه۱۳۴۰ -دوشنبه۱۳۳۹ -شنبه۱۳۳۸ -جمعه۱۳۳۷ -پنجشنبه ۱۳۳۶ -

چهارشنبه۱۳۳۵ -دوشنبه۱۳۳۴ -سه شنبه۱۳۳۳ -شنبه۱۳۳۲ -جمعه۱۳۳۱ -چهارشنبه۱۳۳۰ -

سه شنبه۱۳۲۹ - دوشنبه۱۳۲۸ -يکشنبه۱۳۲۷ -جمعه۱۳۲۶ -پنجشنبه۱۳۲۵ -چهارشنبه۱۳۲۴ -

سه شنبه۱۳۲۳ -يکشنبه۱۳۲۲ -شنبه۱۳۲۱ -جمعه۱۳۲۰ -پنجشنبه۱۳۱۹ -سه شنبه۱۳۱۸ -دوشنبه۱۳۱۷

يمشنبه۱۳۱۶ -شنبه۱۳۱۵ -پنجشنبه۱۳۱۴ -چهارشنبه۱۳۱۳ -سه شنبه۱۳۱۲ .

وهمچنين طبق جدول زير:

فروردين واسفند:شنبه۰ -يکشنبه۱ -دوشنبه۲-سه شنبه۳ -چهارشنبه۴-پنجشنبه۵ -جمعه۶

آذر وشهريور:شنبه۱ -يکشنبه۲ -دوشنبه۳ -سه شنبه۴ -چهارشنبه۵ -پنجشنبه۶ -جمعه۰

تير:شنبه۲ -يکشنبه۳ -دوشنبه۴ -سه شنبه۵ -چهارشنبه۶ -پنجشنبه۰ -جمعه۱

ارديبهشت ودی:شنبه۳ -يکشنبه۴ -دوشنبه۵ -سه شنبه۶ -چهارشنبه۰ -پنجشنبه۱ -جمعه۲

مهر:شنبه۴ -يکشنبه۵ -دوشنبه۶ -سه شنبه۰ -چهارشنبه۱ -پنجشنبه۲ -جمعه۳

مرداد وبهمن:شنبه۵ -يکشنبه۶ -دوشنبه۰ -سه شنبه۱ -چهارشنبه۲ -پنجشنبه۳ -جمعه۴

خرداد وآبان:شنبه۶ -يکشنبه۰ -دوشنبه۱ -سه شنبه۲ -چهارشنبه۳ -پنجشنبه۴ -جمعه۵

مثال:

فرض کنيد تاريخ تولد فردی از اعضاء خانواده شما ۱۶/۷/۱۳۷۷ می باشدودرضمن می دانيد که۶ ماه اول سال ۳۱ روزه و۵ ماه آخر۳۰ روزه .ماه آخر۲۹ روزه می باشد.

                                                       ۲۰۲ = ۱۸۶ +  ۱۶ = ۶  ماه ۳۱ روزه  +  ۱۶

از تقسيم داده بالا بر ۷ باقيمانده ۶ می باشدودر نظر داشته باشيد که ۱۳۷۷ با شنبه آغاز شده است ودر جدول دوم جايی که شنبه صفر است رت می يابيم وعدد۶ بيانگر روز تولد فرد مورد نظر است .

تبصره:سالهای۱۳۱۴ -۱۳۱۸ -۱۳۲۲ -۱۳۲۶ -۱۳۳۰ -۱۳۳۴ -۱۳۳۸ -۱۳۴۲ -۱۳۴۶ -۱۳۵۰ -۱۳۵۴ -۱۳۵۸ -۱۳۶۲ -۱۳۶۶ -۱۳۷۰ -۱۳۷۴ -۱۳۷۸ -۱۳۸۲ -۱۳۸۶ -۱۳۹۰ -۱۳۹۴ -۱۳۹۸ سالهای کبيسه می باشند.

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٤/۱۱ ] [ ٩:٥٧ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

ادب رياضی ۲

نمام مسائلي از رياضيات كه ذهن بزرگترين  رياضيدانان قرن 17 را مشغول مي داشت امروزه در داخل تئوريهاي بزرگتري مستهلك شده اند وبا ورود اطلاعات عمومي ورياضيات شده اند وهرمحصل

دبيرستاني قادربه درك آنها است.به جز مسائل تئوري اعداد.به طوري كه امروزه اطلاعات مادرباره بسياري از مسائلي كه ذهن فرما رابه خود مشغول كرده بود.بيش ازآن نيست كه درزمان فرما بوده است.

فرما پس ازآن قسمت مهمي از اوقات خود رامصروف هندسه تحليلي وحساب ديفرانسيل وانتگرال كرد.ودرعين حال.زندگي شرافتمندانه وروش بر كوششي رابراي امرار معاش خويش گذارنيد.بازهم فرصت يافت كه مابقي انرژي وفعاليت خويش رادر بهترين سرگرمي كه به آن علاقه داشت.به كار برد وآن. رياضيات خالص بوده است وبزرگترين اثر جاودان خويش رادراين زمينه باقي گذاشت وآن عبارت از بناي "تئوري اعداد"يا حساب عالي است.كه حق مطلق وغيرقابل بحث اودراين مورد منكري ندارد.ونام وي رابراي ابد.جاويدان ساخته است.

داستان واقعي فرما.داستان اكتشافات وي است كه درحقيقت.تفريحات او بوده اند وداستان عشق خالصي است كه به رياضيات داشته است.اين اكتشافات.چنان ساده است كه هر شاگرد مدرسه اي كه داراي استعداد متوسط باشد.درخورآن اسن كه از مفهوم آنها آگاه شود وزيبايي آنها را بشناسد وبستاند

                                                                                                        رياضيدانان نامي

درتاريخ علوم پي ير روسو درباره كوشي چنين آمده است:

گاووس بزرگ كه همواره محزون وترشروي بود.قسمتي از اكتشافات خود رااز ديگران مخفي داشته بود وكوشي.كسي بود كه توانست اين اكتشافات رااز نو به دست آوردونظريه رياضي خيره كننده اي ارائه دهد.درآن دوران كودك چهارساله اي پيش نبود.

پدركوشي كه در اداره پليس رتبه ستواني داشت.مردي مقدس وجامع اطلاعات مذهبي ومادرش زني به تمام معني باتقوا بود وكوشي اين صفت هاي فرشته گون را از پدر ومادر آموخت.

                                                                                                          رياضيدانان نامي

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٤/۱۱ ] [ ٩:٥٤ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

ادب رياضی ۱

نيوتن درابتدا شاگردی متوسط بود ودرخششی از خود نشان نمی داد.تا اينکه از حسن اتفاق يکی از همسالانش با او به زد وخورد پرداخت وبر او علبه نمود به زبان ساده کتک مفصلی به او زد.راهی برای انتقام مستقيم وجود نداشت زيرا حريف خيلی نيرومندتر از نيوتن بود درنتيجه نيوتن تصميم گرفت رقيب رادر درس عقب بگذارد با اين هدف جديت بيشتری در درس از خود نشان داد وچنان شوق وذوقی بکار برد که شاگرد اول مدرسه شد.حق با فيگ ليو است.وی درباره نوجوانی که نيوتن راکتک زد گفته است:

                              هيچ کس چنين مشت موفقيت آميزی نزده است.

اراتوستن برای محاسبه محيط کره زمين به صورت زير عمل کرد:

با توجه به اينکه محيط دايره ۳۶۰ درجه می باشد وی طول يک درجه رابر حسب استاد)كه هر استاد ۵/۱۵۷ متر است)محاسبه نمود وعدد حاصل را در۳۶۰ درجه ضرب نمود.

                                                                                                   تاريخ علوم-پی ير روسوموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٤/٩ ] [ ٩:٤۱ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]

تاريخچه عدد پی ۲

رياضيدان باستان ارشميدس۲۱۲-۲۸۷ به کمک شکلهای هندسی پی را بيش از تقسيم های زير  ۷۱ / ۲۲۳  و ۷۰ /۲۲۰ برآوردنمود.اگربخواهيم آن رابه اعشاری تبديل کنيم برابر با   ۱۴۰۸۴۵ / ۳ و  ۱۴۲۸۵۷ / ۳ می باشد.

درچين باستان پی را چوانگ هونگ به سال ۱۲۵ ميلادی برابر با جذر عدد۱۰ گرفت .

ونگ فن به سال۲۶۵ پی را تقسيم  ۴۵ / ۱۴۲ که همان عدد اعشاری  ۱۵۵۵۵ / ۳  می باشد درنظر گرفت.

چونگ چيک به سال۴۷۰ پی راتقسيم ۱۱۳ / ۳۵۵  که همان عدد اعشاری ۱۴۱۵۲۹ / ۳  می دانست.

غياث الدين جمشيد کاشانی رياضی دان ايرانی وکاشف نمادهای اعشاری در رساله محيطيه خود پی را به صورت زير معرفی نمود:                          ۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۵ / ۳ = پی      

تيکوبراهه منجم دانمارکی پی را  عدداعشاری  ۱۴۰۹ / ۳  معرفی نمود.

فرانسواويت رياضی دان فرانسوی به کمک ۳۹۳۲۱۶ ضلعی مقدار پی راتا۹ رقم اعشار محاسبه کرد.

درضمن رياضيدانانی نظير جان واليس - آندرياس رومانوس - لودلف - ويليام برونکر - آبراهام شارپ نيز عدد پی را تا ارقام خاصی محاسبه نمودند.

در زبانهای مختلف شعرها ومتن هايی گفته اند که با شمارش کلمات وحروف آن ارقام پی مشخص می شود.

درزبان فارسی نيز شعر زير مقدارپی را تا۱۰ رقم اعشار نمايان می کند:

خرد وبينش وآگاهی دانشمندان       ره سرمنزل توفيق بما آموزد

 ۳   ۱  ۴     ۱  ۵          ۹                ۲      ۶        ۵      ۳     ۵ 

دراينجا مقدارپی را تا ۳۰ رقم اعشار بيان می کنيم:

                      ۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۷۹ / ۳  

موفق باشيد.

  موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳۸۳/٤/٦ ] [ ۸:٠٧ ‎ق.ظ ] [ زهرا شریف زاده ]