نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/۱/٢٦
مانند حالت قبل دراين روش نيز کافی است هرقسمت رابه طور مستقل به مبنای۲ تبديل کرده ونتايج رابا هم جمع کنيم.تبديل قسمت صحيح کارساده ای است ولی برای تبديل قسمت اعشاری عدددر مبنای۱۰ رابه مبنای۲ کافی است قسمت اعشاری را متواليا درعدد۲ ضرب کنيم پس ازضرب قسمت صحيح حاصلضرب راکه صفر يا يک است به عنوان يک رقم قسمت اعشاری اين تبديل يادداشت می کنيم واين مرحله را ادامه می دهيم.
مثال:عدد (۶۸۴۳/۳۶۷ )را به مبنای۲ ببريد.
۱۰۱۱۰۱۱۱۱ = ( ۳۶۷ )
۱/۰ ۳۶۸۶/۱ = ۲ ضرب ۶۸۴۳/۰
۱۰/۰ ۷۳۷۲/۰ = ۲ ضرب ۳۶۸۶/۰
۱۰۱/۰ ۴۷۴۴/۱ = ۲ ضرب ۷۳۷۲/۰
۱۰۱/۰ ۹۴۸۸/۰ = ۲ ضرب ۴۷۴۴/۰
درنتيجه داريم:
(۱۰۱۰/۱۰۱۱۰۱۱۱۱ ) = ( ۶۸۴۳/۳۶۷)
با آرزوی موفقيت