نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/۳/۸
عددی را به شما معرفی می کنم که بسيار بی نظير است اين عدد۱۴۲۸۵۷ می با شد که دو رقم سمت چپ آن عدد۱۴ نزد ما معروفيت خاص دارد وشب۱۴ ماه قمری رابه خاطر می آورد.دراين شب قرص ماه به طور کامل در آسمان می درخشد ونورافشانی آن شکوه وجلال خاصی دارد.
دو رقم بعد۲۸ در برابر ۱۴ واگراز د. رقم آخريعنی۵۷ يک واحد کم کنيم۵۶ نيزچهار برابر۱۴ می باشد.
چنانچه دايره ای به شعاع دلخواه رسم کرديد وارقام۱۴۲۸۵۷ را درجهت حرکت عقربه های ساعت بنويسيم به آن دايره محاسب می گويند.
چنانچه ۱۴۲۸۵۷ را در هريک از اعداد۲ و۳ و۴و۵و۶ضرب کنيم ۵ عدد شش رقمی ديگر به ترتيب۲۸۵۱۷۴ و۴۲۸۵۷۱ و۵۷۱۴۲۸ و۷۱۴۲۸۵ و۸۵۷۱۴۲ حاصل می شود که می توان آن را روی دايره محاسب مشاهده کرد.
مثلا اگر بخواهيم عدد۷۱۴۲۸۵ را روی دايره مشاهده کنيم ابتدا عدد۷ را روی دايره در نظر می گيريم ودر جهت عقربه های ساعت ارقام بعدی مشاهده می شود. که به اعداد ظاهر شده در بالا اعداد دوار گويند.
طريقه يافتن اعداد دوار:
اگر از ۱۰۰۰۰۰۰ يک واحد کم کنيم عدد۹۹۹۹۹۹ حاصل می شود که بر ۷ تقسيم کنيم عدد۱۴۲۸۵۷ بدست می آيد.
۱۴۲۸۵۷ = ۳۷ × ۲۷ × ۱۳× ۱۱ × ۷ = ۹۹۹۹۹۹ = ۱ - ۱۰۰۰۰۰۰
موفق باشيد.