نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/۳/۳٠

يکی ازمعروفترين ثابتهای رياضی می باشد.که در محاسبه عدد پی(از حروف يونانی)که درمحیط ومساحت دايره وبيضی وحجم ومساحت کره کاربرد دارد.

نخستين تعريف عددپی (نسبت محيط دايره به قطرش)می باشداما اين ثابت پيچيده تر ازآن است که تعريف نشان می دهد.زيزا غيرممکن است که هم قطر وهم محيط دايره به صورت عددصحيح ياکسر محاسبه شود.

از اين رو عددپی يک عدد اصم(گنگ)می باشد.

درباره وجه نامگذاری اين عدد بايد گفت که نمادپی برای نسبت محيط دايره به قطر آن از اوايل قرن هيجدهم به کار رفته است. قديمی ترين سابقه تاريخی درموردعددپی پاپيروسی است که اکنون در مسکو نگهداری می شود.دراين سند محاسبه محيط دايره توسط مصريان ارائه شده است که برابر ۳ ميباشد .

درمحاسبه بابليان نيز اين مقدار۳ فرض شده است.که از کوششهای تجربی نتيجه گرفتند.

روی پاپيروس ديگری که متعلق به۱۷۰۰ سال پيش از ميلاد است مصريان مساحت دايره را از فرمول زير محاسبه می کردند.

          مساحت  = ( قطر - ۱ / ۹ ) به توان ۲ 

يا       مساحت =  شعاع × شعاع ×  ۸۱ /  ۲۵۶    

كه تقريبا برابر    ...۱۶۰۵۰/۳ می باشد. 

ادامه در يادداشت آينده