نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/٤/۱۱

لازم است بدانيد که تاريخ تولدکامل نوشته شود

دوشنبه ۱۴۰۱ -يکشنبه۱۴۰۰ -شنبه۱۳۹۹ -پنجشنبه۱۳۹۸ -چهارشنبه۱۳۹۷ -سه شنبه۱۳۹۶ -دوشنبه۱۳۹۵ -

شنبه۱۳۹۴ -جمعه۱۳۹۳ -پنجشنبه۱۳۹۲ -چهارشنبه۱۳۹۱ -دوشنبه۱۳۹۰ -يکشنبه۱۳۸۹ -شنبه۱۳۸۸ -

جمعه۱۳۸۷ -چهارشنبه۱۳۸۶ -سه شنبه۱۳۸۵ -دوشنبه۱۳۸۴ -يکشنبه۱۳۸۳ -جمعه۱۳۸۲ -پنجشنبه۱۳۸۱ -

چهارشنبه۱۳۸۰ -سه شنبه۱۳۷۹ -يکشنبه۱۳۷۸ -شنبه۱۳۷۷ -جمعه۱۳۷۶ -پنجشنبه۱۳۷۵ -

سه شنبه۱۳۷۴ -دوشنبه۱۳۷۳ -يکشنبه۱۳۷۲ -شنبه۱۳۷۱ -پنجشنبه۱۳۷۰ -چهارشنبه۱۳۶۹ -

سه شنبه۱۳۶۸ -دوشنبه۱۳۶۷ -شنبه۱۳۶۶ -جمعه۱۳۶۵ -پنجشنبه۱۳۶۴ -چهارشنبه۱۳۶۳ -دوشنبه۱۳۶۲

يکشنيه۱۳۶۱ -شنبه۱۳۶۰ -جمعه۱۳۵۹ -چهارشنبه۱۳۵۸ -سه شنبه۱۳۵۷ -دوشنبه۱۳۵۶ -يکشنبه۱۳۵۵ -

جمعه۱۳۵۴ -پنجشنبه ۱۳۵۳ -چهارشنبه۱۳۵۲ - سه شنبه ۱۳۵۱ -يکشنبه۱۳۵۰ -شنبه ۱۳۴۹ -جمعه۱۳۴۸

پنجشنبه۱۳۴۷ -سه شنبه۱۳۴۶ -دوشنبه۱۳۴۵ -يکشنبه۱۳۴۴ - شنبه۱۳۴۳ -پنجشنبه۱۳۴۲ -

چهارشنبه۱۳۴۱ - سه شنبه۱۳۴۰ -دوشنبه۱۳۳۹ -شنبه۱۳۳۸ -جمعه۱۳۳۷ -پنجشنبه ۱۳۳۶ -

چهارشنبه۱۳۳۵ -دوشنبه۱۳۳۴ -سه شنبه۱۳۳۳ -شنبه۱۳۳۲ -جمعه۱۳۳۱ -چهارشنبه۱۳۳۰ -

سه شنبه۱۳۲۹ - دوشنبه۱۳۲۸ -يکشنبه۱۳۲۷ -جمعه۱۳۲۶ -پنجشنبه۱۳۲۵ -چهارشنبه۱۳۲۴ -

سه شنبه۱۳۲۳ -يکشنبه۱۳۲۲ -شنبه۱۳۲۱ -جمعه۱۳۲۰ -پنجشنبه۱۳۱۹ -سه شنبه۱۳۱۸ -دوشنبه۱۳۱۷

يمشنبه۱۳۱۶ -شنبه۱۳۱۵ -پنجشنبه۱۳۱۴ -چهارشنبه۱۳۱۳ -سه شنبه۱۳۱۲ .

وهمچنين طبق جدول زير:

فروردين واسفند:شنبه۰ -يکشنبه۱ -دوشنبه۲-سه شنبه۳ -چهارشنبه۴-پنجشنبه۵ -جمعه۶

آذر وشهريور:شنبه۱ -يکشنبه۲ -دوشنبه۳ -سه شنبه۴ -چهارشنبه۵ -پنجشنبه۶ -جمعه۰

تير:شنبه۲ -يکشنبه۳ -دوشنبه۴ -سه شنبه۵ -چهارشنبه۶ -پنجشنبه۰ -جمعه۱

ارديبهشت ودی:شنبه۳ -يکشنبه۴ -دوشنبه۵ -سه شنبه۶ -چهارشنبه۰ -پنجشنبه۱ -جمعه۲

مهر:شنبه۴ -يکشنبه۵ -دوشنبه۶ -سه شنبه۰ -چهارشنبه۱ -پنجشنبه۲ -جمعه۳

مرداد وبهمن:شنبه۵ -يکشنبه۶ -دوشنبه۰ -سه شنبه۱ -چهارشنبه۲ -پنجشنبه۳ -جمعه۴

خرداد وآبان:شنبه۶ -يکشنبه۰ -دوشنبه۱ -سه شنبه۲ -چهارشنبه۳ -پنجشنبه۴ -جمعه۵

مثال:

فرض کنيد تاريخ تولد فردی از اعضاء خانواده شما ۱۶/۷/۱۳۷۷ می باشدودرضمن می دانيد که۶ ماه اول سال ۳۱ روزه و۵ ماه آخر۳۰ روزه .ماه آخر۲۹ روزه می باشد.

                                                       ۲۰۲ = ۱۸۶ +  ۱۶ = ۶  ماه ۳۱ روزه  +  ۱۶

از تقسيم داده بالا بر ۷ باقيمانده ۶ می باشدودر نظر داشته باشيد که ۱۳۷۷ با شنبه آغاز شده است ودر جدول دوم جايی که شنبه صفر است رت می يابيم وعدد۶ بيانگر روز تولد فرد مورد نظر است .

تبصره:سالهای۱۳۱۴ -۱۳۱۸ -۱۳۲۲ -۱۳۲۶ -۱۳۳۰ -۱۳۳۴ -۱۳۳۸ -۱۳۴۲ -۱۳۴۶ -۱۳۵۰ -۱۳۵۴ -۱۳۵۸ -۱۳۶۲ -۱۳۶۶ -۱۳۷۰ -۱۳۷۴ -۱۳۷۸ -۱۳۸۲ -۱۳۸۶ -۱۳۹۰ -۱۳۹۴ -۱۳۹۸ سالهای کبيسه می باشند.