نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/٤/۱۸

تنها اعداد يک رقمی که در آئينه وارونه می شونداعداد۰ و۱ و۷ و۸ می باشند.

واحدهای اندازه گيری طول دربيشتر ممالک متر ومشتقات آن می باشد.ولی واحدهای ديگری نيز وجود دارد که می توان در محاسبه طول از آن استفاده نمود.

اين واحدها با واحدهای متريک نسبتهايی دارند که به شرح زير می باشد:

                                                                  متر ۴۵/۲  =   ۱  اينچ(inch )   

                                                                     متر ۳۱/۰=    ۱ فوت(foot ) 

                                                                      متر۹۱/۰  =      ۱ يارد(yard )

                                                                    متر  ۶۱/۱=       ۱ مايل ( mile )

دربخش پذيری اعداد- عددی بر۲۵ بخش پذير است كه از سمت راست به۲۵۰۰۰ و۵۰ ويا۷۵ ختم شود.

عددی بر ۱۲۵ بخش پذير است كه سه رقم سمت راست آن بر۱۲۵ بخش پذير باشد.

عددی بر۱۹ بخش پذير است كه هرگاه دوبرابر رقم يكان آن را با مابقی عدد جمع كنيم حاصل جمع بر۱۹ بخش پذير است

موفق باشيد.