نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/٥/۱٥

داويد هيلبرت(1862-1943 )

وي يكي از رياضيدانان بزرگ جهان در نيمه اول قرن بيستم مي باشد وآلماني است.در كونيگسبرگ متولدشدودرسال 1884 از دانشگاه ين شهر درجه دكتري گرفت وقريب 10 سال را به تدريس در آن دانشگاه گذراندسپس در 1895 به استادي دانشگاه گوتينگن رسيد وتا آخرعمر در اين شهر زيست.

كارهاي رياضي اوبسيار عميق ومتنوع است.واز جمله مي توان تئوري پاياها.تئوري ميدانهاي جبري وتحقيق در مباني هندسه وتحقيق در مباني رياضيات ومعادلات انتگرالي وفيزيكي را ذكر كرد.

فضاهاي برداري بي نهايت بعدي ابداعي او كه به فضاهاي هيلبرت مشهورند راه را براي بنيانگذاري آناليز تابعي گشود.

با روي كار آمدن رژيم نازي در آلمان بخاطر اين كه بسياري از همكاران وشاگردانش به علت يهودي بودن يا نژاد يهودي داشتن از دانشگاه گوتينگن اخراج شده بودند ناراحتي وتالم فراوان كشيد.