نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/٥/۱٥

آپولونيوس(200 قبل از ميلاد -262 قبل از ميلاد )

در پرگا واقع در آساي صغير جنوبي متولد شد.منجمي بسيار برجسته بود.اساسي ترين كارهاي وي در مقاطع مخروطي مي باشد وكتابي به همين نام در هشت مقله نوشت كه تقريبا تممي معلومات دبيرستاني اين روزگار در مخروطات را   شامل مي شود.