نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/٦/٢٢

ابوالفتح اصفهانی

 

که دوران شهرتش حدود370 هجری قمری بوده است ترجمه جدیدی از مخروطات آپولونیوس را فراهم کرد در پنج مقاله ول آن را شرح کرد وکتاب تلخیص المخروطات را که خلاصه هفت مقاله اول مخروطات آپولونیوس است، را نوشت.