نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/٦/٢٢

ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی(متوفی به سال 260 هجری قمری)

 

معروف به فیلسوف العرب متبحر در فلسفه وزبان یونانی که بسیاری از ترجمه ها توسط یا تحت نظر او انجام گرفت،حدود270 کتاب به او منسوب است یکی از آنها بنام حساب هندی در ریاضیات است

 

 

>زهرا