نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/۱/٢
ودباره شب شد ومن بی قرارم
connectكن زودبيا در انتظارم

بيا من آمدم پاي massenger
شدم مستور آواي massenger

بيا hard دلت را ما ببينيم
گلي از كنجhomepageات بچينيم

بیاiconنماي بي نشانم
كه من جز آدرسe-mailات ندانم

بيا امشب كمي onlineباشيم
وياتاصبح تاsonshineباشيم

بيا « »بي تويارغش كرد
وحتي hardديسكم هم كرش كرد

بيا اي عشقdot.comعزيزم
به پاي توwwwwwها بريزم

مرادرانتظار خویش مگذار
وپا ز اندازه آن پیش مگذار

بیا ای حاصلsearchجهاني
حدودمsadمكن غم دارم امشب

اگرآيي دعايت مي نمايم
دعاتا بي نهايت مي نمايم

اگرآيي دعاي من همين است
ويانقل به مضمون اش چنين است

مبادا لحظه ايdcشوي يار
جدا ازپاي آنpcشوي يار

مبادا نام ماراپاك سازي
وكاخ آرزو راخاك سازي

بمان تا جاودان اندر دل من
بمان تا حل شودهر مشكل من