نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/۱٠/٢٠

 

 

 

 

   ما مات من احیی علما

 

 

نمیردآنکه زنده کند دانشی را

 

 

         امام علی(ع)

 

نیریزی

ابوالعباس فضل حاتم نیریز از دانشمندان ریاضی ایران وجهان واهل شیراز بود که در دستگاه المعتضدبالله احمدعباسی فعالیت داشته ودرسال 210 شمسی بدرود

 حیات گفته است وی چندین محاسبه مهم ریاضی ومثلثاتی را انجام داده وبرای اولین بار محاسبات ظل معکوس

(کتانژانت)رابکاربرد.نیریزی مقام علمی بسیار شامخی در ریاضیات اروپایی دارد ومطالعاتی رانیز در فیزیک انجام داد.نظریه نسبت ها از اوست،علل پیدایش خط سیاه در رنگین کمان رابرای اولین بار قبل از(فرائن هوفر)کشف کرد ونامش رابه عنوان پیشگام علوم هندسه وهیات وتنظیم کننده محاسبات گردش ستارگان جاودان ساخت.کتابی در هوا شناسی وابزار هواشناسی برای اولین بار نوشت.

ابوریحان،عمرخیام،خواجه نصیر وکمال الدین فارسی از کارهای او استفاده کرده اند،دریکی از قضایای هندسی،لباچسفکی دانشمند برجسته ومعروف روسیه دنباله رو کارهای نیریزی است.(مکان هندسی که خط منحنی است).

کتاب های ده مقاله(به یونانی ترجمه شده)،رساله فی بیان المصادر، تفسیر کتاب مجسطی،زیج کبیر،حوادث القرانات و…از اوست.

 

نیریزی

 

زهرا