نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸٩/٧/٢٢

 

- از دوستتان بخواهید سنش را دو برابرکند (البته به شما نگوید)!

- سپس آن را با 5 جمع کرده و در 50 ضرب نماید.

- در آخر تعداد سکه‌های موجود در جیبش را به عدد به‌دست آمده اضافه کند

 و اگر سکه‌ای نداشت مقداری اضافه نکند.

- حال عدد نهایی به‌دست آمده را به شما بگوید.

 

کلید:اکنون کافی است مقدار 250 را از عددی که دوست‌تان گفته کم کنید.

دو رقم سمت چپ عدد حاصل، سن دوست‌تان و دو رقم سمت راست آن،

تعداد سکه‌های موجود در جیب اوست!

این روش در صورتی که تعداد سکه‌ها کم‌تر از 100 باشد درست است