نویسنده: زهرا شريف زاده - ۱۳۸۳/۱/٢۳
می دانيم که: ....... + ۰+۰+۰+۰+۰+=۰
= ........ + ( ۱ - ۱) + ( ۱ - ۱ ) + ( ۱ - ۱ ) = ۰
......... + ۱ - ۱ + ۱ - ۱ + ۱ - ۱
اکنون اولين ۱ راکنارگذاشته وبقيه جملات رابه صورت زيردسته بندی می کنيم
داريم: ........ + (۱ - ۱ ) + ( ۱ - ۱ ) + ۱ =
........ + ۰+ ۰ + ۰ + ۰ + ۱ =
۱ =
گيدواوبالدوس گمان کردکه اين استدلال اثباتي برای وجود خداست زيرا تصور می کرد از هيچ چيز خلق شده ست.
به نقل از کتاب:حسابگان ديفرانسيل وانتگرال(جيمزاستوارت)