آگاهيهای لازم

انديشه عبارت از نيرويی است که در ماورای حس ودراين صورتهای انتزاع شده تصرف می کند وذهن را درآنها جولان می دهد وآنها را انتزاع وترکيب می کند.
اطلاعات زير در شمارش اعداد بالاتر ازميليارد به کار می رود.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تريليون).trillio
1000000000000000(كوآدريليون).quadrillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(كوئين تيليون).quintillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(سكستيليون).sextillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(سپتيليون).septillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(كوئين تيليون).quintillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(نوريليون).norillion
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(كوئين دسيليون).quindecillion.
33.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید