مناجاتنامه خواجه عبدالله رايانه

ای خداhardدلمformatمكن fildمن را خالي از بركت مكن
optionغم را خداياonمكن file اشكم راخدايا runمكن
deltreeكن شاخه هاي غصه را سردي وافسردگي،هرسه را
jumperشادي بيا تاsetكنيم سيستم اندوه راresetكنيم
نام توpasswordدرهاي بهشت آدرسe-mailسايت سرنوشت
اي خدا روز ازلcadداشتي mouseبوداما مگرpad داشتي
گه چنين طرح3d مي زدي طرح خود بر روي cdمي زدي
تا نيفتدbugدر انديشه مان تا كه ويروسي نگردد ريشه مان
اي خدا ازبهرما ايمن فرست بهر دلهاي پرآتشfanفرست
اي خدا حرف دلم با كي زنم helpمي خواهم كهf1مي زنم

/ 0 نظر / 6 بازدید