ادب رياضی ۲

نمام مسائلي از رياضيات كه ذهن بزرگترين  رياضيدانان قرن 17 را مشغول مي داشت امروزه در داخل تئوريهاي بزرگتري مستهلك شده اند وبا ورود اطلاعات عمومي ورياضيات شده اند وهرمحصل <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دبيرستاني قادربه درك آنها است.به جز مسائل تئوري اعداد.به طوري كه امروزه اطلاعات مادرباره بسياري از مسائلي كه ذهن فرما رابه خود مشغول كرده بود.بيش ازآن نيست كه درزمان فرما بوده است.

فرما پس ازآن قسمت مهمي از اوقات خود رامصروف هندسه تحليلي وحساب ديفرانسيل وانتگرال كرد.ودرعين حال.زندگي شرافتمندانه وروش بر كوششي رابراي امرار معاش خويش گذارنيد.بازهم فرصت يافت كه مابقي انرژي وفعاليت خويش رادر بهترين سرگرمي كه به آن علاقه داشت.به كار برد وآن. رياضيات خالص بوده است وبزرگترين اثر جاودان خويش رادراين زمينه باقي گذاشت وآن عبارت از بناي "تئوري اعداد"يا حساب عالي است.كه حق مطلق وغيرقابل بحث اودراين مورد منكري ندارد.ونام وي رابراي ابد.جاويدان ساخته است.

داستان واقعي فرما.داستان اكتشافات وي است كه درحقيقت.تفريحات او بوده اند وداستان عشق خالصي است كه به رياضيات داشته است.اين اكتشافات.چنان ساده است كه هر شاگرد مدرسه اي كه داراي استعداد متوسط باشد.درخورآن اسن كه از مفهوم آنها آگاه شود وزيبايي آنها را بشناسد وبستاند

                                                                                                        رياضيدانان نامي

درتاريخ علوم پي ير روسو درباره كوشي چنين آمده است:

گاووس بزرگ كه همواره محزون وترشروي بود.قسمتي از اكتشافات خود رااز ديگران مخفي داشته بود وكوشي.كسي بود كه توانست اين اكتشافات رااز نو به دست آوردونظريه رياضي خيره كننده اي ارائه دهد.درآن دوران كودك چهارساله اي پيش نبود.

پدركوشي كه در اداره پليس رتبه ستواني داشت.مردي مقدس وجامع اطلاعات مذهبي ومادرش زني به تمام معني باتقوا بود وكوشي اين صفت هاي فرشته گون را از پدر ومادر آموخت.

                                                                                                          رياضيدانان نامي

 23.gif

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید