ادب رياضی ۱

نيوتن درابتدا شاگردی متوسط بود ودرخششی از خود نشان نمی داد.تا اينکه از حسن اتفاق يکی از همسالانش با او به زد وخورد پرداخت وبر او علبه نمود به زبان ساده کتک مفصلی به او زد.راهی برای انتقام مستقيم وجود نداشت زيرا حريف خيلی نيرومندتر از نيوتن بود درنتيجه نيوتن تصميم گرفت رقيب رادر درس عقب بگذارد با اين هدف جديت بيشتری در درس از خود نشان داد وچنان شوق وذوقی بکار برد که شاگرد اول مدرسه شد.حق با فيگ ليو است.وی درباره نوجوانی که نيوتن راکتک زد گفته است:

                              هيچ کس چنين مشت موفقيت آميزی نزده است.

35.gif

اراتوستن برای محاسبه محيط کره زمين به صورت زير عمل کرد:

با توجه به اينکه محيط دايره ۳۶۰ درجه می باشد وی طول يک درجه رابر حسب استاد)كه هر استاد ۵/۱۵۷ متر است)محاسبه نمود وعدد حاصل را در۳۶۰ درجه ضرب نمود.

                                                                                                   تاريخ علوم-پی ير روسو

33.gif

23.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید