اعداد درخواب

ديدن اعداد در خواب نيکو است.

۱- ديدن عدد۱ درخواب دليل بر نيکی است چرا که اصل شماره ها يکی است.

۲- ديدن عدد۲ در خواب دليل بر غم است.

۳-ديدن عدد۳ دليل آنکه برکاری که کند بر خورداری نيابد وديگر اينکه فرقت است.

۴- ديدن عدد۴ نيکو است اگر چيز ديگری با آن نباشد.

۵-ديدن عدد۵ نيکو است وقتی که نمازها برپای دارد.

۶-ديدن عدد۶ به غايت نيکو است ومراديابد.

۷-ديدن اعداد۷و۸و۹۰۰۰ بد است.

۸-ديدن عدد۹ زحمت وفساد است.

۹-ديدن عدد۱۰ مراد دين ودنيا يابد.

۱۰-ديدن عدد۱۱  شغل به روز کار تمام گردد.

۱۱-ديدن اعداد۱۲و۱۴ نيکواست.

۱۲-ديدن  عدد۱۳ کارش بسته گردد.

۱۳-ديدن عدد۱۵ پراکنده گردد.

۱۴-ديدن عدد۱۶ کارش نيکر گردد.

۱۵-ديدن عدد۱۸ کارش بر نيايد.

۱۶-ديدن عدد۱۹ اورابی زحمت کار افتد.

۱۷-ديدن عدد۲۰ مال حاصل کند وبر دشمن ظفر يابد.

۱۸- ديدن عدد۳۰ اورابا کسی رو افتد ومراديابد.

۱۹-ديدن عدد۴۰ کارش بسته گردد.

۲۰- ديدن عدد۵۰ بر رنج وشغل بی فائده افتد.

۲۱-ديدن عدد۶۰ سوگندی بر گردنش افتد.

۲۲- ديدن عدد۷۰ کارش به تاخير افتد.

۲۳-ديدن عدد۸۰ اورا به تهمت زنا متهم سازند و۸۰ چوبش بزنند.

۲۴-ديدن عدد۹۰ زنی بزرگزاده ومالدار بخواهد.

۲۵-ديدن اعداد۱۰۰ و۴۰۰و۸۰۰و۳۰۰۰و۶۰۰۰و۲۰۰۰۰و۸۰۰۰۰و۹۰۰۰۰ بر دشمن غلبه کند.

۲۶-ديدن اعداد۲۰۰ و۷۰۰۰۰ دشمن بر وی ظفر يابد.

۲۷-ديدن عدد۳۰۰ مرادش دير برآيد.

۲۸-ديدن عدد۵۰۰ کارش موقوف شود.

۲۹-ديدن عدد۶۰۰ به مقصود برسد.

۳۰- ديدن عدد۷۰۰ از کار سخت برهد.

۳۱-ديدن عدد۱۰۰۰ دشمن راقهر کند.

۳۲-ديدن عدد۴۰۰۰ و۶۰۰۰۰ شادی ومصرت است.

۳۳-ديدن عدد۵۰۰۰ مبارک وفرخنده است.

۳۴- ديدن عدد۷۰۰۰ گشايش کارها است.

۳۵-ديدن عدد۸۰۰۰ کارش به نظام شود.

۳۶-ديدن عدد۱۰۰۰۰ مضر است.

۳۷-ديدن عدد۴۰۰۰۰ نصرت است.

۳۸-ديدن عدد۵۰۰۰۰ دررنج بماند.

۳۹-ديدن ۱۰۰۰۰۰ به مرادها برسد.

24.gif

23.gif

/ 0 نظر / 61 بازدید