شگفتيهای اعداد

تماشای اين اعداد د اعمال ضرب وجمع خالی از تعجب وتفريح نيست.
۹۹۴ = ۴۹۷×۲ ۹۴ = ۴۷×۲ ۸۱ = ۹×۹
۴۹۹ = ۴۹۷+۲ ۴۹ = ۴۷+۲ ۱۸ = ۹+۹

۱۴۴ = ۱۲×۱۲ ۲۶۵ = ۲۶۳+۲ ۲۷ = ۲۴+۳
۴۴۱ = ۲۱×۲۱ ۵۲۶ = ۲۶۳×۲ ۷۲ = ۲۴×۳

۱۱۱۱۱۱۱۱۱ = ۱ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۲۲۲۲۲۲۲۲۲= ۲ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۳۳۳۳۳۳۳۳۳ = ۳ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
.................................................
..................................................
..................................................
۹۹۹۹۹۹۹۹۹ = ۹ × ۹ × ۱۲۳۴۵۶۷۸۹

33.gif
35.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید