تاريخچه عدد پی ۲

رياضيدان باستان ارشميدس۲۱۲-۲۸۷ به کمک شکلهای هندسی پی را بيش از تقسيم های زير  ۷۱ / ۲۲۳  و ۷۰ /۲۲۰ برآوردنمود.اگربخواهيم آن رابه اعشاری تبديل کنيم برابر با   ۱۴۰۸۴۵ / ۳ و  ۱۴۲۸۵۷ / ۳ می باشد.

درچين باستان پی را چوانگ هونگ به سال ۱۲۵ ميلادی برابر با جذر عدد۱۰ گرفت .

ونگ فن به سال۲۶۵ پی را تقسيم  ۴۵ / ۱۴۲ که همان عدد اعشاری  ۱۵۵۵۵ / ۳  می باشد درنظر گرفت.

چونگ چيک به سال۴۷۰ پی راتقسيم ۱۱۳ / ۳۵۵  که همان عدد اعشاری ۱۴۱۵۲۹ / ۳  می دانست.

غياث الدين جمشيد کاشانی رياضی دان ايرانی وکاشف نمادهای اعشاری در رساله محيطيه خود پی را به صورت زير معرفی نمود:                          ۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۵ / ۳ = پی      

تيکوبراهه منجم دانمارکی پی را  عدداعشاری  ۱۴۰۹ / ۳  معرفی نمود.

فرانسواويت رياضی دان فرانسوی به کمک ۳۹۳۲۱۶ ضلعی مقدار پی راتا۹ رقم اعشار محاسبه کرد.

درضمن رياضيدانانی نظير جان واليس - آندرياس رومانوس - لودلف - ويليام برونکر - آبراهام شارپ نيز عدد پی را تا ارقام خاصی محاسبه نمودند.

در زبانهای مختلف شعرها ومتن هايی گفته اند که با شمارش کلمات وحروف آن ارقام پی مشخص می شود.

درزبان فارسی نيز شعر زير مقدارپی را تا۱۰ رقم اعشار نمايان می کند:

خرد وبينش وآگاهی دانشمندان       ره سرمنزل توفيق بما آموزد

 ۳   ۱  ۴     ۱  ۵          ۹                ۲      ۶        ۵      ۳     ۵ 

دراينجا مقدارپی را تا ۳۰ رقم اعشار بيان می کنيم:

                      ۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۷۹ / ۳  

موفق باشيد.

33.gif

35.gif23.gif

  

/ 4 نظر / 11 بازدید
حامد

سلام ... ممنونم از اینکه به وبلاگم آمدی ... در مورد سوالت ؛ می توانی یه آدرس irtnt.persianblog.ir یروی ، کمکت می کند ... موفق باشی