عجايب هفتگانه

۳-معبد آرتميس درافسوس
کرزوس آخرين پادشاه ليديه(ناحيه ای از آسيای صغير)معبد را به فتخار الهه ماد که نگهبان حيوانات .زنان جوان بود ساخت که يونانی ها اين معبد را آرتميس ورومی ها آن راديانا
می نامند.
زمين اين معبد ۱۳۰ مترطول و۷۹ متر عرض وساختمان اصلی يه ۱۲۰ ستون مرمرين تکيه کرده است که بلندی هر ستون ۲۰ متر می باشدوداخل معبد با مجسمه هايی زيبا تزئين شده است واين معبد از معبد پارتنون روم باستان نيز بزرگتر است.
اين معبد درسال۳۵۶ دريک آتش سوزي توسط هروستراتوس به تلی از خاک تبديل شد.
وهمزمان با نابودی معبد الکساندر نيز بدنيا آمد که اين معبد را سال ها در همان محل ساخت.
23.gif

معبد

35.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید