کاش های ریاضیدانان

 

کاش مختصات کردارمان روی ربع اول همانطور می ماند و به سمت

ربع های دیگر نمی رفتیم.


کاش تابع گناهانمان نزولی باشد تا در یک جا بالاخره پایان پذیرد.


کاش لا اقل تابع گناهانمان اینقدر پیوسته نباشد و حد اشتباهاتمان

به بی نهایت میل نکند.


کاش از سخنان بیهوده و اعمال مکروهه که فراوان هم هستند،

جذر می گرفتیم.


کاش دنیا با تمام دلخوشی هایش در نظرمان نقطه ای تو خالی باشد و بس.


کاش انتگرالهای بی حرمتی هایمان در محضر درست، توبه باشد.


کاش بتوانیم اعمال نیک و بسیار اندکمان را به توان برسانیم تا به

حساب آیند.


کاش آهنگ رو به افزایش حجم روز مرگی ها، به ما فرصت

فکر کردن به خود را بدهد.


کاش راه راست را انتخاب کنیم، که اگر نکنیم یا به هدف نمی رسیم

و یا دیرتر می رسیم.


کاش لگاریتم کلیه اعمالمان در مینای رضای خدا برود تا مقبول

درگاهش واقع شود.


کاش لحظه های خوب مناجات را یک جا میشد جمع کرد تا

از دستشان ندهیم و فراموششان نکنیم.

 

/ 0 نظر / 90 بازدید