رياضيات

نا آمدگان ،اگر بدانند كه ما
از دهرچه مي كشيم،نيايند دگر
گر علم بدي به كارها،در گردون
كي خاطر اهل علم،رنجيده بدي
رياضيات ،تكيه بر انديشه وعقل آدمي دارد وسروكارش با استدلال منطقي است.وهر انساني
ولو با استعدادی نه چندان درخشان ،مي تواند با ياري جستن از عقل واستدلال خود،به رياضيات دست يابدوآنرا فرا گيرد.
سعي براين است كه تجربيات خودوديگر همكاران رياضي رامطرح نموده تا درامر آموزش رياضي مفيد واقع شود.


23.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید