تبديل اعداد اعشاری از مبنای۲ به ۱۰

هرعدداعشاری از دوقسمت صحيح وکسری تشکيل شده است برای تبديل اين گونه اعداد ازمبنای۲ به۱۰ کافی است هرقسمت رابه طورمستقل به مبنای ۱۰ تبديل کرده آنگاه نتيجه ها را با هم جمع کنيم ويادرکنار هم بنويسيم.
به يااد داشته باشيد که ارزش اولين رقم بعد از مميزيک عدد در مبنای۲ درتبديل به مبنای۱۰
۲ بوده وارزشnامين رقم نيزبعد از مميز۲ مي باشد.
مثال: معادل عدد ( ۱۱۱۰ / ۰۱ ۱۱ ) رادرمبناي ۱۰ بدست آوريد.
قسمت صحيح ‍‍‍‍۱۳ = ( ۱۱۰۱ )
قسمت اعشاري ۸۷۵/۰ = ۱۲۵/۰ + ۲۵/۰ + ۵/۰ = ( ۱۱۱۰ )
در نتيجه داريم: ۸۷۵/۱۳ = ( ۱۱۱۰/۱۱۰۱ )
35.gif

/ 0 نظر / 22 بازدید