عجايب هقتگانه

۱-اهرام بزرگ درمصر
ازقديمی ترين عجايب دردنيای قديم است که درگورستانی درجيزه واقع شده اند.
گروهی ازباستان شناسان براين عقيده اند که۱۰۰۰۰۰ کارگربه مدت۲۰ سال کار کرده اند که اين اهرام ساخته شده است.
درساختمان اين اهرام بيش از۲ ميليون قطعه سنگ که هرقطعه سنگ۵/۲ تن يا بيشتر وزن داشته است ودرپايان کار ارتفاع هرم بزرگ به۱۴۷ متر رسيدويال هرم بزرگ ۲۳۰ متر ومساحت قاعده آن بزرگتر ازمساحت۹ زمين فوتبال است.
اين اهرام ازلايه هايی سنگی ساخته شده است که لايه اندکی کوچکتر ازلايه قبلی است اين قطعات سطح وسيعی رابه وجود آورده اند که به اين ترتيب بالاتر ازسطح زمين قرار گرفته است.
قطعه سنگ ها را از روی يک سطح شيبدار به بالای هرم کشيده اند .پس از اتمام هرلايه سطح شيبدار را مرتفع کرده اند ودرداخل هرم آرامگاهی ازسنگ سياه گرانيتی يا تابوت سنگی خوفو
که شيد تابوت چوبی محتوی بدن فرعون داخل آن بوده است.وقايق کوچکی درگودالی نزديک هرم بزرگ پيدا شده است.

اهرام

فراعنه

23.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید