زندگی دانشمندان رياضی

اواريست گالوا

رياضيدان فرانسوی در حومه پاريس متولدشد ودوران پر آشوب بازگشت سلطنت پس از بر کناری ناپلئون رشد کرد.از لحاظ مسلک سياسی با نظام سلطنتی مخالف بود واين امر برای او مداوما دردسرهايی ايجاد می کرد.

در دروس دارالفنون موفق شد ولی نتوانست به دانشسراس عالی پاريس راه يابد.

از جمله فعاليتهای وی :حل معادلات جبری -بسط توابع جبری -استعمال کلمه گروههای جبری  می باشد.

وی در سن۲۲ سالگی در يک دوئل کشته شد.

12.gif

23.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید